top of page
Search

Monday Morning Prayer - July 20, 2020

As you sip your Monday morning coffee and prepare for your week, I offer you the following prayer for reflection:

Der Voghormia - Catholicos Simeon of Yerevan (1763-1780)

Տէր ողորմեա. Տէր ողորմեա. Տէր ողորմեա։ Ամենասուրբ Երրորդութիւն. տուր աշխարհիս խաղաղութիւն։ Եւ հիւանդաց բժշկութիւն. ննջեցելոց արքայութիւն։ Տէր ողորմեա. Տէր ողորմեա։ Յիսուս փրկիչ մեզ ողորմեա։ Միջնորդութեամբ սուրբ եւ անմահ պատարագիս։ Ընկալ, Տէր եւ ողորմեա։ Der Voghormia, Der Voghormia, Der Voghormia Der Voghormia Amenasoorp Yerortootyun. Door ashkharhis khaghaghootyun. Yev hivantatz pujhushgootyun, nunchetzelotz arkayootyun. Der voghormia, Der voghormia Hisoos purgich, mez voghormia. Michnortootyamp soorp yev anmah yev genarar badarakis. Ungal Der, yev voghormia. Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. O all-holy Trinity, grant peace to the world. And healing to the sick, the Kingdom to those at rest. Lord have mercy. Lord have mercy. Jesus, Savior, have mercy on us. By means of this holy and immortal and life-giving sacrifice. Receive, Lord, and have mercy.

The Der Voghormia is an ancient and extraordinarily beautiful Armenian sharagan (Hymn). We are accustomed to hearing it during the Divine Liturgy, before Communion, when the curtain is closed and the priest is offering his silent prayers. Though the Der Voghormia was not an original part of the Divine Liturgy, added at a later date presumably by the pontifical decision of Catholicos Simeon of Yerevan, it is has become one of the most widely recognized and beloved sharagans in the service. It is the last hymn that has been officially added to our Divine Liturgy. The Armenian prayer is coupled with a haunting piece of music that reaches the faithful on a deep spiritual level, often bringing about the feeling of intimate communication with God. It holds the power to illuminate a moment of pure spirituality. It has been said that Gomidas Vartabed began singing this hymn when the Turks came to Istanbul to round up the Armenian intellectuals, causing the Turks to freeze in their tracks and listen. With all the pain that is currently present in our world, let us beseech the Lord to grant us peace with this beautiful prayer.

«Տէր Ողորմեա»


«Տէր ողորմեա» հոգեթով երգի հեղինակ ընդունված է համարել Սիմեոն Ա Երևանցի (1763-1780) կաթողիկոսը: Սա բարեպաշտական մի հավելված է, որը Ժամագրքերում նշված չէ: «Տէր ողորմեա»-ն երգվում է ծնրադիր ու գլխաբաց և ավարտվում է Սուրբ Աստվածածնի բարեխոսության խնդրանքով: Սա համարվում է Հայ Եկեղեցու վերջին հավելումներից մեկը, որը երգվում է նաև Սուրբ Պատարագի վերջնամասում՝ «Ի սուրբ, ի սուրբ…» աղոթքից անմիջապես հետո: Այս երգը երգվել է այսպես կոչված «Ցասման» ժամին՝ թշնամիների հարձակում, երաշտ, բնական աղետներ և այլն՝ «Այդ երգը մեր եկեղեցւոյ մէջ վերջին յաւելուածներէն մին է, որոյ հեղինակն է Երևանցի Սիմէոն կաթողիկոս եւ թեպէտ մինչեւ հիմա գրեթէ եւ ոչ մի տպագրեալ գրքի մէջ յիշուած չէ (ի բաց առեալ Էջմիածնի վերջին Խորհրդատետրը), այսուհանդերձ ազգային բարեպաշտութեան սիրելի եւ հաճելի մեկ աղօթքն է:… Տէր Ողորմեայի վերջաբանութիւնն է Խաչի կամ Աստվածածնի կամ պատարագի միջնորդութեամբ փակել, եւ երբ առանձինն կը զրուցուի Աստուածածնի քարոզն ու աղօթքը վրայ բերելով իբրև փակում: Տէր Ողորմեայի երգեցողութեան մի պարագան ալ է ի ծունր իջնալ աղօթել» (Մաղաքիա արք. Օրմանեան, Ծիսագիտութիւն Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցւոյ):Click on the following links to listen to two versions of Der Voghormia.


Let us remain faithful, mindful and spiritually strong, as we stand together in the face of this pandemic.


Prayerfully yours,

Father Oshagan

42 views0 comments

Recent Posts

See All

Monday Morning Prayer - October 12, 2020

As you sip your Monday morning coffee and prepare for your week, I offer you the following prayer for reflection: Սաղմոս ՂԹ Psalm 100 Excerpt from the Divine Liturgy Աղաղակեցէք առ Տէր ամենայն երկիր, ծ

Monday Morning Prayer - September 7, 2020

As you sip your Monday morning coffee and prepare for your week, I offer you the following prayer for reflection: Աղօթք Այգաբացին Prayer at Dawn From The Night Service -Psalms 50(51):15 Der yeteh uzsh

댓글


댓글 작성이 차단되었습니다.
bottom of page